Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 26.11.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Pixie Dust (Y-tunnus 1968761-5)
Eteläinen Salontie 323, 10230 Inkoo as
Yhteyshenkilö: Tiina Nyman, 040-8354723, info@pixiedust.fi

REKISTERIN NIMI

Pixie Dust asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi, jos asiakas antaa luvan markkinointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tilatut tuotteet.
Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on aktiivinen, henkilötiedot poistetaan rekisteristä viiden vuoden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä. Kirjanpitotositteet tulee säilyttää kuusi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tilausta tehdessä.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETAN:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta muille tahoille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EVÄSTEET

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla parannetaan palvelun laatua. Evästeiden käyttö on suojattu, eikä niitä käytetä käyttäjien profilointiin. Sivujen selaaminen ilman evästeitä voi vaikuttaa palvelun toimintaan siten, että joitain toimintoja ei voida käyttää. Lisäksi sivusto voi käyttää kolmannen osapuolen evästeitä, joita on muun muassa Google Analytics.

Lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.